Yes qez tesa

genres: Minstrel/Ashough
Ես քեզ տեսայ մԷջը այգուն,
Ա՜խ Ճտվտալով ինչպԷս թռչուն.
Սրտիս սաստիկ դուր եկար դուն,
Ա՜խ, իմ սիրեկան, անուշ սիրեկան, վախ.
Կեանքիս հատորը դու ես աննման։

Վառայ, վառայ, ես վառայ,
Կրակիդ ճարակ դառայ,
Հանգստութիւն չունեցայ,
Մինչ իմ կարօտս չառայ։

Այն օրուանից չունիմ դադար,
Ա՜խ Ինչ քեզ տեսայ, գեղատիպար,
Իսկապէս եղայ սիրահար.
Ա՜խ, իմ սիրեկան, անուշ սիրեկան, վախ.
Կեանքիս հատորը դու ես աննման։

Վառայ, վառայ, ես վառայ,
Կրակիդ ճարակ դառայ,
Հանգստութիւն չունեցայ,
Մինչ իմ կարօտս չառայ։

Աչքերիցդ մ ի կայծ թռաւ,
Թռագ, սրտիս մէջը ընկաւ,
Ինչ կանեմ չի հանգչիր բնաւ.
Ա՜խ, իմ սիրեկան, անուշ սիրեկան, վախ.
Կեանքիս հատորը դու ես աննման։

Վառայ, վառայ, ես վառայ,
Կրակիդ ճարակ դառայ,
Հանգստություն չունեցայ,
Մինչ իմ կարօտս չառայ։
Փասիան ես ոսկեփետուր.
Ա՜խ Աչքերիդ մէջը կը ցոլայ հուր,
Թագուհին ես թռչնոց հանուր,
Ա՜խ, իմ սիրեկան, անուշ սիրեկան, վախ.
Կեանքիս հատորը դու ես աննման։

Վառայ, վառայ, ես վառայ,
Կրակիդ ճարակ դառայ.
Հանգստութիւն չունեցայ,
Մինչ իմ կարօտս չառայ։