Yegan Grungner

genres: Minstrel/Ashough
Մարտ ամսի տասն է, եկան կռունկներ,
Ինձ չբերեցին լուր, ա՜խ, սիրտս է տխուր.
Ապրիլ ամիսն է, կանաչան դաշտեր,
Այգին չոր մնաց, ա՛խ, սիրտս գնաց:

Մայիս ամսի մեջ ծառեր ծաղկեցան,
Վարդը չբացուեց, վերքս չբուժուեց,
Եկաւ յունիսը. շատ մրգեր հասան.
Ինձ բաժին չկայ. ա՜խ, սիրտս կու լայ:

Հուլիսում բոլորն հնձեցին արտեր,
Դեռ ես ցանել չեմ, ի՞նչ պիտի հնձեմ.
Օգոստոսի մեջ՝ կարմիր խնձորներ
Սև են ինձ համար… Է՞ր մնամ անճար:

Սեպտեմբեր հասանք. ժամն է խաղողի.
Պտուղք շատ համեղ ցաւիս չեղան դեղ.
Ա՜խ, դու, հոկտեմբեր… եկաւ նոր գինին,
Խմեցի համով, ինձ լցրեց ցաւով:

Հույսս քեզ մնաց, նոյեմբե՛ր ամիս,
Գոնե բաց մի դուռ, մի՛ նայիր ինձ ծուռ.
Է՛հ դու դեկտեմբեր, դու էլ զուր կանցնիս…
Ո՛չ այգիս ծաղկաւ, ո՛չ վարդս բացուավ:

1899

Mard amsi dasn e, yegan grungner,
Ints tchperetsin lur, akh sirds e dkhur,
Abril amisn e, ganatchan tashder,
Aykin tchor mnats, akh sirds knats.

Mayis amsi metch dzarer dzaghgetsan,
Varte tchpatsvets, verks tchpujvets,
Yegav lusine, shad mrker hasan,
Ints pajin tchga, akh sirds gu la.

Hulisum polorn hntsetsin arder,
Ter yes tsanel tchem, intch bidi hntsem,
Okosdosi metch garmir khntsorner
Sev en ints hamar, Er mnan anjar.

Sebdemper hasank, jamn e khaghoghi,
Bdughk shad hamegh tsavis tcheghan tegh,
Akh tu hogdemper, yegav nor kinin,
Khmetsi hamov, ints ltsrets tsavov.

Huyses kez mnats, noyemper amis,
Kone pats mi tur, mi nayir dzur,
Eh tu tegdemper, tu el zur gantsnis,
Votch  aykis dzaghgav, votch vartes patsvav.

1899