Yed Ari Tarlans

genres: Minstrel/Ashough
Յարս ընձեն խռովել է,
Ձին հեծել է ճամբայ կ’երթայ,
Վերջին անգամ ետ չի դառնայ,
Գոնէ մնաս բարով չի տայ,
Վախենում եմ վզով փարուեմ,
Շրթունքներից համբոյր չի տայ:

Ետ արի թառլանս, մի գնա ջեյրանս,
Ջահել եմ խղճա ինձ կը կորչեմ մարալս յար:

Երնէկ ես էլ Իգիթի պէս,
Ձեռքիս խօսող սազ ունենամ,
Գիշեր ցերեկ յարիս տեղը
Շրթունքներիս տաղ ունենամ,
Գոնէ  տաղով բուժեմ վէրքս,
Մորմոք սրտիս ճար ունենամ:

Ետ արի թառլանս, մի գնա ջեյրանս,
Ջահել եմ խղճա ինձ կը կորչեմ մարալս յար:

Yars entsen khrovel e,
Tsin hedzel e jampa gerta,
Vertchin ankam yed tchi tarna,
Kone mnas parov tchi da,
Vakhenum em vzov parvem,
Shrtunkneris hampuyr tchi da.

Yed ari tarlans, mi gna jeyrans,
Jahel em khghdja indz ge gorchem marals yar.

Yerneg yes el Ikiti bes,
Tserkis khosogh saz unenam,
Kisher tsereg yaris deghe,
Shrtunkneris dagh unenam,
Kone daghov pujem verks,
Mormok srdis jar unenam.

Yed ari tarlans, mi gna jeyrans,
Jahel em khghdja indz ge gorchem marals yar.