Makhmur Aghchig

genres: Folk
Մախմուր աղջիկ,
Քիչ տխուր աղջիկ,
Աչքերդ հազարախօս,
Շուրթդ լուռ աղջիկ:
Երնեկ նրան
Ով որ կանգնի քո դռան,
Ջուրդ խմի կաթնաղբիւր աղջիկ:
Երնեկ նրան ով որ կանգնի քո դռան,
Ջուրդ խմի կաթնաղբիւր աղջիկ:

Նազով աղջիկ,
Թուխ մազով աղջիկ,
Ծաջիկ ես՝ չթառամես,
Մուրազով աղջիկ,
Մնայ քնքուշ,
Բուրիր բոյրով քո անուշ,
Աշխարհ լցրու երազով աղջիկ:
Բուրիր բոյրով քո անուշ,
Աշխարհ լցրու երազով աղջիկ:

Խօսք՝ Սիլվա Կապուտիկյանի

Makhmur aghchig,
Kich dkhur aghchig,
Achkert hazarakhos,
Shurtet lur aghchig.
Yerneg nran
Ov vor gankni ko tran,
Churet khmi gatnaghpur aghchig.
Ov vor gankni ko tran,
Churet khmi gatnaghpur aghchig.
Nazov aghchig,
Tukh mazov aghchig,
Dzaghig es chtarames,
Murazov aghchig,
Mna knkush,
Purir puyrov ko anush,
Ashkharh ltsru yerazov aghchig.
Purir puyrov ko anush,
Ashkharh ltsru yerazov aghchig.
Lyrics by: Silva Gaboudigian