Khosker

genres: Author's song
Ծեր գնչուհին բախտս կարդաց
Իմ հայացքի մեջ մոխրացած,
Նա կիսաձայն ինձ շշնջաց,
Որ ես ճամփորդ եմ ուշացած։

Որ իմ գնացքն արդեն մեկնել է,
Ես ուշացել եմ նրանից,
Նա, ով իմ սիրտը գողացել է,
Արդեն հեռու է ինձանից։

Որ ընկերներս հեռացել են,
Սիրելիներս էլ չկան,
Նույնիսկ մոտիկ բարեկամներս,
Հոգեհացիս հազիվ թե գան։

Եւ ես հանում եմ իմ երգերը
Մանկության մութ ձեղնահարկից,
Որտեղ իրերն ու նրանց դերը
Թաքնված են մեծերից։

Իսկ մանկությունը մի թռչուն է՝
Թելով կապված մեր սրտերից.
Թելը պոկվում է, նա թռչում է
Ու հեռանում է մեզանից։

Իսկ մենք խաղում ենք մեր դերերը,
Իսկ ես հոգնել եմ այդ խաղից,
Մենք թաքցնում ենք մեր մտքերը,
Մենք թաքնվում ենք իրարից։

«Ես քեզ սիրում եմ» էս խօսքերը
Դուրս են խաղի կանոններից,
Ես ձեզ թողնում եմ իմ այս դերն
Ու հեռանում եմ այս խաղից։

«Ես քեզ սիրում եմ» էս խօսքերը
Դուրս են խաղի կանոններից,
Ես շպրտում եմ ձեզ իմ դերն
Ու հեռանում եմ ձեզանից։

Ես թռցնում եմ իմ երգերն
Իմ մանկության կտուրներից,
Կողքիս բոլոր իմ ընկերներն են
Բոլոր տղերքը՝ մեր թաղից։

Երգերիս բունն–աղավնատունը
Ես դատարկում եմ երգերից,
Ազատությունն է նրանց տունը,
Թելով կապված մեր սրտերից։

Քո իսկական սիրահարները
Քեզ լքեցին, իմ Երևան
Անտէրուդուս մուրացկանները
Դարձան քեզ տէր ու տիրական։

«Ես քեզ սիրում եմ» էս խոսքերը
Ասում եմ քեզ, իմ Երևան,
Արժեր հասնել աշխարհի ծերը,
Որ էս բառերը հասկանամ։

Ծեր գնչուհին բախտս կարդաց
Իմ հայացքի մեջ մոխրացած,
Նա կիսաձայն ինձ շշնջաց,
Որ ես ճամփորդ եմ ուշացած,

Որ իմ գնացքն արդեն մեկնել է,
Ես ուշացել եմ նրանից,
Ով որ իմ սիրտը գողացել է,
Արդեն հեռու է ինձանից։

Որ ընկերներս հեռացել են,
Սիրելիներս էլ չկան,
Նույնիսկ մոտիկ բարեկամներս
Հոգեհացիս հազիվ թե գան։

Dzer knchuhin pakhds gartats
Im hayatski mech mokhratsadz,
Na gisatsayn indz sheshenchats,
Vor yes jamport em ushatsadz.

Vor im knatskn arten megnel e,
Yes ushatsel em nranits,
Na ov im sirde koghatsel e,
Arten heru e indzanits.

Vor engerners heratsel en,
Sireliners el chegan,
Nuynisg modig paregamners,
Hokehatsis haziv te kan.

Yev yes hanum em im yerkere,
Mangutyan mut tseghnahargits,
Vordegh irern u nrants tere
Taknvadz en medzerits.

Isg mangutyune mi trchun e՝
Telov gabvadz mer srderits.
Tele bogvum e, na trchum e
U heranum e mezanits։

Isg menk khaghum enk mer terere,
Isg yes hoknel em ayt khaghits,
Menk taktsenum enk mer mdkere,
Menk taknevum enk irarits։

«Yes kez sirum em» es khoskere
Turs en khaghi ganonnerits,
Yes tsez toghnum em im ays tern
U heranum em ays khaghits.

«Yes kez sirum em» es khoskere
Turs en khaghi ganonnerits,
Yes sheberdum em tsez im tern
U heranum em tsezanits.

Yes tertsenum em im yerkern
Im mangutyan gdurnerits,
Goghkis polor im engernern en
Polor dgherke՝ mer taghits.

Yerkeris punn–aghavnadune
Yes tadargum em yerkerits,
Azadutyunn e nrants dune,
Telov gabvadz mer srderits.

Ko isgagan siraharnere,
Kez lketsin im Yerevan,
Anderutus muratsgannere
Tartsan kez der u diragan.

«Yes kez sirum em» es khoskere
Asum em kez, im Yerevan,
Arjer hasnel ashkharhi dzere,
Vor es parere hasganam.

Dzer kenchuhin pakhdes gartats
Im hayatski mech mokhratsadz,
Na gisatsayn indz sheshenchats,
Vor yes jamport em ushatsadz.

Vor im knatskn arten megnel e,
Yes ushatsel em nranits,
Ov vo im sirde koghatsel e,
Arten heru e intsanits.

Vor engerneres heratsel en
Sirelineres el chegan,
Nuynisg modig paregamneres,
Hokehatsis haziv te kan…