Ashughe

genres: Minstrel/Ashough
Անթեւ թռչնիկ է աշուղը—
Այսօր այստեղ, վաղը այլ տեղ.
Դարձող ճախրիկ է աշուղը,
Այսօր այստեղ, վաղը այլ տեղ։

Մերթ անսուաղ, ծարաւ, պապակ,
Մերթ անյաջող, մերթ յաջողակ,
Թա’առում է նա շարունակ,
Այսօր այստեղ, վաղը այլ տեղ։

Մի տեսակ լուսատըտիկ է,
Լուր տարածող մունետիկ է
Հողմից հալածուած ամպիկ է,
Այսօր այստեղ, վաղը այլ տեղ։

Զուր յոյսերով խարխա’ում է,
Գեղեր, քաղաքներ չա’ում է.
Կայծակի նման խ’ում է,
Այսօր այստեղ, վաղը այլ տեղ։

Ջիւան մի տեղ դադար չունի,
Մեղուի պէս միշտ կը թռչկոտի.
Այս ընթացքով պիտի մեռնի,
Գուցէ այստեղ, գուցէ այլ տեղ։

Antev trtchnig e ashughe-
Aysor aysdegh, vaghe ayl degh,
Tartsogh jakhrig e ashughe,
Aysor aysdegh, vaghe ayl degh.

Mert ansvagh, dzarav, babag,
Mert anhatchogh, mert hatchoghag,
Taparum e na sharunag,
Aysor aysdegh, vaghe ayl degh.

Mi desag lusadrdig e,
Lur daradzogh munedig e
Hoghmits haladzvadz ambig e,
Aysor aysdegh, vaghe ayl degh.

Zur luyserov kharkhapum e,
Kegher, kaghakner tchapum ,
Gaydzagi nman khpum e,
Aysor aysdegh, vaghe ayl degh.

Jivan mi degh tatar chuni,
Meghuyi bes mishd ge trtchgodi,
Ays entatskov bidi merni,
Kutse aysdegh, kutse ayl degh.