Angin Yars

genres: Minstrel/Ashough
Անգին եարս նոր է ծաղկել գարնան պէս
Երեսը ցնծաղիկ, փունջ մազերը վարդ,
Առաւօտուայ չքնաղ արշալոյսի պէս
Աչերը գեղեցիկ, թարթիչները վարդ։

Հնդու փերի արի, եարիս խալը տես,
Քեզանից սիրուն է, իմ մարալը տես,
Շահէնի քնարի ոսկէ լարի պէս,
Ձայնը անուշ, քաղցրիկ, շրթունքները վարդ։

Անգին եարս զով աղբիւր է մեր պաղչում
Գիշեր ցերեկ սիրոյ տաղ է կարկաչում,
Վառ լուսնեակն է եարիս խալից ամաչում,
Պոյը սալփու չինար, սեւ խալերը վարդ,

Հնդու փերի արի, եարիս խալը տես,
Քեզանից սիրուն է, իմ մարալը տես,
Շահէնի քնարի ոսկէ լարի պէս,
Ձայնը անուշ, քաղցրիկ, շրթունքները վարդ։

Ankin yars nor e dzaghgel karnan bes
Yerese tsndzaghig, puntch mazere vart,
Aravodva tchknagh arshaluysi bes
Atchere keghetsig, tartitchnere vart.

Hntu peri ari, yaris khale des,
Kezanits sirun e, im marale des,
Shaheni knari vosgue lari bes,
Tsayne anush, kaghtsrig, shrtunknere vart.

Ankin yars zov aghpur e mer baghtchum
Kisher tsereg siro dagh e gargatchum,
Var lusnyagn e yaris khalits amatchum,
Boye salpu tchinar, sev khalere vart.

Hntu peri ari, yaris khale des,
Kezanits sirun e, im marale des,
Shaheni knari vosgue lari bes,
Tsayne anush, kaghtsrig, shrtunknere vart.