Inchu Sirtt Sarn e yar

genres: Minstrel/Ashough
Դարձեալ նազով տեսայ ես քեզ,
Իմ աննման գեղանի,
Սէրդ այրում է, դու տանջում ես
Քո նազերով նազանի։

Հուր հայեացքդ, հուր նայուածքդ,
Մարդու խելքը կ՚առնէ եար,
Դու կրակ ես սիրտ կը վառես,
Ի՞նչու սիրտդ սառն է եար։

Սրտիս խորքից եար քո անուան,
Բիւր երգեր եմ նուիրել,
Սիրոյ երգս էլ լսող Մարդիկ,
Քեզ յարգել են ու սիրել։

Հիմա սիրոյ քաղցրիկ երգս էլ,
Քո ականջին դառն է եար,
Դու կրակ ես սիրտ կը վառես,
Ի՞նչու սիրտդ սառն է եար։

Հաւասին եմ, կ՚ուզեմ վերջ տալ,
Սիրոյ երգին, բերկրանքին,
Սակայն ի՞նչպէս մոռանամ ես,
Յուշերն անուշ մեր կեանքի։

Ի՞նչպէս հանեմ սէրն ինձանից
Իմ հոգու հետ խառն է եար,
Դու կրակ ես սիրտ կը վառես,
Ի՞նչու սիրտդ սառն է եար։